Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn và phát triển kinh tế

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển Ngành nghề Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu chung của chiến lược là phát huy tiềm năng khu vực nông thôn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nghề nông thôn đạt khoảng 6-7%/năm. Thu nhập bình quân lao động trong các hoạt động ngành nghề nông thôn gấp 2,5-3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khu vực ngành nghề nông thôn là 80% và tỷ lệ được cấp bằng, chứng chỉ đạt 35%.

Đọc tiếp…