Phát triển bảo hiểm y tế bền vững

Đến tháng 6 năm 2016, khoảng 89,6% dân số Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Quyết định số 1617 / QĐ-TTg (tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 88,1% vào năm 2019). Đáng chú ý là nhiều quốc gia có điều kiện kinh tế xã hội tương tự như Việt Nam, dù có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa đạt được tỷ lệ tham gia BHYT như Việt Nam. 

Nghị quyết Số 20/ NQ-TW đặt mục tiêu phấn đấu đạt 95% dân số có BHYT vào năm 2025; trong đó chi trực tiếp từ các hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe là 35% và đến năm 2030, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là hơn 95%, trong đó từ các hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe là 30%.

Đọc tiếp…