Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành

Ngày 17/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong đó quy định cụ thể các biện pháp và điều kiện bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm: Biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện; biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; biện pháp điều tra, tố tụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện; các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp…