Chia sẻ cơ sở dữ liệu là yếu tố quan trọng để phát triển Chính phủ điện tử

Theo các chuyên gia, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý ở cả trung ương và địa phương là chìa khóa của quá trình phát triển Chính phủ điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo chiến lược phát triển Chính phủ số, là trụ cột trong mô hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số (bao gồm CSDL về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm) hi vọng sẽ được hoàn thành, kết nối, chia sẻ trên toàn quốc.

Đọc tiếp…