Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC). Trung tâm có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trung tâm có nhiệm vụ điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật liên quan; kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác.

Đọc tiếp…