Covid-19 và chuyển đổi số

Đại dịch Covid-19 mang lại cơ hội đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc: nền kinh tế, xã hội; nhà nước, các doanh nghiệp; cả cộng đồng và toàn thể nhân dân.

Mô hình 2 bàn tay, thị trường tự do và nhà nước vững mạnh, được khẳng định trong phòng chống Covid-19. Việt Nam tự tin hơn vào mô hình của mình, mô hình thị trường mạnh và nhà nước mạnh, để đi lên mạnh mẽ. Định hướng thị trường, phát triển nhanh, đổi mới sáng tạo phải đi đôi với quản trị tốt, quản trị hiện đại. Phân tán phải đi với tập trung. Ứng vạn biến phải đi với cái bất biến. Chúng ta sẽ đi đều 2 chân này.

Đọc tiếp…