Phó Thủ tướng: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp – số lượng phải đi đôi với chất lượng

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.Trong khi đó, Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng tới mục tiêu phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. 

Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng hai văn bản đặt ra không chỉ là vấn đề số lượng mà nhấn mạnh đến chất lượng hợp tác xã, do vậy cần nỗ lực tối đa để đạt được mục tiêu đó.

Đọc tiếp…