Hội nghị nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của đồng bào DTTS

Ngày 26/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của chương trình là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh và bền vững để từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống và thu nhập bình quân so với mặt bằng chung của cả nước; phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa.

Đọc tiếp…