Đa dạng sinh học cần có biện pháp bảo vệ phù hợp

Đa dạng sinh học Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo các nhà khoa học thuộc Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), ba vấn đề đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững phải được xử lý đúng đắn để đạt được phát triển kinh tế xã hội.

Đọc tiếp…