Cần có chính sách tốt hơn để phát triển kinh tế biển

Nguồn lực khoa học và công nghệ biển của Việt Nam còn hạn chế, trong khi đó các doanh nghiệp khó tiếp cận công nghệ sản xuất mới do chi phí cao.

Từ nhu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, năm 2018, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030.

Nghị quyết đảm bảo cân bằng giữa kinh tế và hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển, lợi ích của các địa phương ven biển và đất liền; tăng cường liên kết, tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khai thác tiềm năng, lợi thế của biển để tạo động lực phát triển kinh tế đất nước.

Đọc tiếp…