Cần cân bằng quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số