Ngành giao thông đề xuất chuyển một số dịch vụ công cho lĩnh vực tư nhân

Bộ GTVT đang xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhận một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS