Sẽ xây dựng kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải đại dương

Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục Quản lý Biển và Quần đảo Việt Nam soạn thảo kế hoạch hành động quốc gia về giảm thiểu rác thải đại dương tới năm 2030.

Bản dự thảo kế hoạch hành động đặt ra 7 nhiệm vụ chính, bao gồm tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm rác thải nhựa, phát triển, áp dụng và chuyển giao xử lý rác thải nhựa trên biển, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc quản lý rác thải đại dương.

Đọc tiếp…