Giai đoạn 2020 – 2025: 40% địa phương lập phòng điều tra thân thiện với trẻ em

Các phòng điều tra thân thiện với trẻ em sẽ được thành lập tại 40% các tỉnh và thành phố trên toàn quốc trong giai đoạn 2020-2025, đây là một trong những mục tiêu chính của Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Kế hoạch nêu chi tiết năm nhóm giải pháp giúp hiện thực hóa các mục tiêu này, bao gồm: tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý các vấn đề trẻ em, phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em, và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Đọc tiếp…