Dệt may Việt: Áp lực cách mạng 4.0 đòi hỏi tăng năng suất lao động

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những cơ hội mới cho ngành dệt may ​song để nâng cao ​kim ngạch cũng như mở rộng thị trường, các doanh nghiệp phải liên tục cập nhật ​và tiếp cận công nghệ hiện đại, ​qua đó nâng cao năng suất lao động.
 

Đức Duy