Báo cáo Phát triển Thế giới 2021: Dữ liệu cho Phát triển

WB logo

Dữ liệu ở khắp mọi nơi. Nhưng cuộc cách mạng dữ liệu đang làm gì cho 700 triệu người đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực? Khi dữ liệu được biến thành thông tin có giá trị, chúng có tiềm năng cải thiện cuộc sống, chuyển đổi nền kinh tế và giúp xóa đói giảm nghèo. Hơn bao giờ hết, thế giới đang đối mặt với nhu cầu mới về dữ liệu như một vũ khí quan trọng của chúng ta trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Ấn bản mới nhất của Báo cáo Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới trình bày chi tiết làm thế nào để khai thác sức mạnh của dữ liệu để phát triển, để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Xem và tải về báo cáo đầy đủ.

Ngân hàng Thế giới