Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 18-19/1/2018. Diễn đàn kiến tạo không gian để cùng nhau thảo luận những ý tưởng, giải pháp và xu hướng toàn cầu vì một xã hội phát triển bền vững của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Mục tiêu lâu dài là đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực và quốc tế về phát triển bền vững, năng lực chống biến đổi khí hậu và tiếp cận các nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ cho yêu cầu này. 

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
– Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển (APD) và AVSE Global.
– Đơn vị bảo trợ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết

VSF