Diễn đàn bền vững Việt Nam 2020 kêu gọi bài tham luận

Diễn đàn bền vững Việt Nam 2020 (VSF-2020) do Mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam toàn cầu (AVSE Global)Học viện Chính sách và Phát triển (APD) đồng tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23/03/2020 tại Hà Nội, Việt Nam.

Diễn đàn là cơ hội trao đổi quốc tế cho các nhà lãnh đạo và các bên liên quan (bao gồm các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức phi chính phủ) để trình bày và thảo luận về các sáng kiến, thực tiễn và dự báo xu hướng về tính bền vững trên phạm vi toàn cầu. Mục tiêu cuối cùng là đạt tới sự phát triển lâu dài của một xã hội hòa nhập và công bằng mà ở đó phát triển thịnh vượng song hành với môi trường bền vững.

Các nhà nghiên cứu và các học giả quan tâm vui lòng gửi bài tham luận hoàn chỉnh để trình bày tại các phiên thảo luận chuyên đề. Ủy ban Khoa học khuyến khích các bài nghiên cứu và các bài tham luận định hướng chính sách về các chủ đề liên quan đến tính bền vững, bao gồm (nhưng không giới hạn) các chủ đề sau:

  • Chính sách và quản lý biến đổi khí hậu
  • Chiến lược giáo dục và đào tạo để phát triển bền vững
  • Môi trường bền vững
  • Chuyển đổi năng lượng
  • Những khía cạnh xã hội của tính bền vững

Thời hạn nộp bài tham luận: ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thông tin chi tiết…