Hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 – “Nước với Thiên nhiên”

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 – “Nước với Thiên nhiên”.

Chi tiết

 

MONRE