Việt Nam: Đánh giá về giáo dục phổ thông, chiến lược và lộ trình

Báo cáo đánh giá những thành tựu và thách thức trong lĩnh vực giáo dục phổ thông cũng như chiến lược và chính sách của Chính phủ Việt Nam. Báo cáo cũng tóm lược cách mà Ngân hàng Phát triển Châu Á cùng các đối tác phát triển đóng góp trong lĩnh vực này. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp các khuyến nghị về các biện pháp để tăng cường tiếp cận giáo dục phổ thông và cải thiện toàn diện về chất lượng và quản lý.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây.

Ngân hàng PT Châu Á