Diễn đàn kinh tế Việt Nam ViEF

ViEF – Vietnam Economic Forum là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công – tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 19-20 tháng 3.

Chi tiết

VIEF