Cuộc Thi Tìm Kiếm “Ý Tưởng Chuỗi Giá Trị” ở Việt Nam

Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đồng phát động Cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng Chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Cuộc thi được chia làm hai Vòng:

Vòng I: Chọn lựa các Ý tưởng, thời hạn nộp Ý tưởng đến hết ngày 31/8/2018. Dự kiến tối đa 50 ý tưởng sẽ được lựa chọn. Danh sách các Ý tưởng được chọn sẽ được công bố vào ngày 01/10/2018.

Vòng II: Các Ý tưởng được chọn từ Vòng I sẽ được tham gia đào tạo và hỗ trợ phát triển ý tưởng thành đề xuất dự án hoàn chỉnh. Hạn cuối để nộp đề xuất là hết ngày 15/12/2018. Danh sách Các đề xuất dự án được chọn sẽ được công bố vào ngày 18/01/2019.

Chi tiết

Ngân hàng Thế giới