Dự án Kết nối Các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự án Kết nối Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tên viết tắt USAID LinkSME. Tổng giá trị dự án: 22,1 triệu USD. Dự án được thực hiện từ tháng 9/2018 tới 8/2023.

Mục tiêu: Củng cố khung năng lực xây dựng mối liên kết hợp tác giữa DNNVV và DN nước ngoài. Hỗ trợ tăng năng suất lao động, quảng bá và giới thiệu các DN đã sẵn sàng kết nối hợp tác đến với DN nước ngoài, nâng cao năng lực của các DN trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các ngành kinh doanh được xác định của dự án.

Chi tiết và đăng ký

USAID