Ban Điều hành của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc – UNFPA vừa thông qua Chương trình Quốc gia mới cho Việt nam, giai đoạn 2022 – 2026, không để ai bị bỏ lại phía sau trong nỗ lực đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030

Ban Điều hành Quỹ Dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) đã thông qua văn kiện Chương trình Quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với tổng ngân sách là 26,5 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030.

Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực dựa trên cơ sở giới. 

Chương trình này gắn với Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam (UNSDCF) với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và đóng góp trực tiếp ở hai lĩnh vực: Phát triển xã hội bao trùm; và Quản trị và tiếp cận công lý, từ đó giảm bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương.

Đọc tiếp…

UNFPA Vietnam