UNDP: Bản đồ cơ hội đầu tư SDG Việt Nam 2022

Bản đồ cơ hội đầu tư Việt Nam đã được xây dựng thông qua quá trình nghiên cứu và tham vấn với 30 cán bộ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư thương mại và nhà đầu tư tác động lớn để thu thập thông tin thị trường hoàn chỉnh. Những hiểu biết chuyên sâu này giúp làm rõ hơn các cơ hội đầu tư cụ thể, phù hợp với ưu tiên chính sách của chính phủ, nhu cầu phát triển được định hình thông qua các mục tiêu SDG của Việt Nam và vai trò của khu vực tư nhân. 

Đọc và tải về bản đầy đủ tại đây

UNDP Việt Nam