UNDP kêu gọi đề xuất: Tài trợ nhằm Thúc đẩy Thực hành Kinh doanh có trách nhiệm liên quan đến Môi trường

UNDP sẽ trao một Khoản tài trợ lên đến 50,000 USD cho các tổ chức ở Việt Nam thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm liên quan đến môi trường. Khoản tài trợ được dành cho các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự, bao gồm các viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục không thuộc sở hữu nhà nước hoặc hoạt động vì lợi nhuận. Mục đích của Khoản tài trợ nhằm nâng cao năng lực của tổ chức được lựa chọn để thúc đẩy và giám sát các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm liên quan đến môi trường ở Việt Nam, bao gồm việc thực hiện các điều khoản môi trường của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Thời hạn nộp đề xuất: 23:59 Thứ ba Ngày 22/9/2020.

Cách thức đăng ký xem tại đây.