UN Women: Công bố báo cáo “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019” và “Tóm tắt chính sách: Các vấn đề giới trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

Báo cáo được thực hiện bởi Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã Hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Vụ Dân tộc thiểu số – Ủy ban Dân tộc với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam.

Nội dung hai báo cáo bao gồm Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019, các kết quả phân tích giới và các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy các chính sách bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam qua các cuộc khảo sát quốc gia gần đây.

Tải hoặc xem báo cáo đầy đủ tại đây:

UN Women