Đánh giá của Liên hợp quốc về tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 và các khuyến nghị chính sách chiến lược cho Việt Nam

Báo cáo này trình bày đánh giá về tác động kinh tế của đại dịch đối với các nhóm dễ bị tổn thương, hộ gia đình và doanh nghiệp dựa trên thông tin do Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển quốc tế và các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam cung cấp. Báo cáo cũng cung cấp thông tin về hành động ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây.

UNDP Việt Nam