Nhiều cơ hội học bổng Chương trình Thạc sĩ Quản lý Phát triển tại Học viện Quản lý Châu Á

Nhiều cơ hội học bổng toàn phần và bán phần đang mở ra tại Chương trình Thạc sĩ Quản lý Phát triển (MDM) của Học viện Quản lý châu Á (AIM). Đây  là chương trình tập trung chuyên sâu 12 tháng, cung cấp cho sinh viên kỹ năng cần thiết để phân tích dữ liệu một cách nghiêm túc, hiểu các vấn đề phát triển quan trọng, thiết kế các giải pháp chiến lược dựa trên bằng chứng và quản lý việc triển khai các chương trình, hoạt động xã hội hướng tới hiệu quả kinh tế và bình đẳng.

 Để xin học bổng, xin vui lòng truy cập tại đây

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của AIM