Hội thảo thường niên lần thứ ba: Vai trò của các tổ chức xã hội, nhà nước và các bên liên quan trong cung cấp và giám sát dịch vụ công

Dịch vụ công như giáo dục và y tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của mỗi quốc gia. Nó cũng sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội nếu tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ cơ bản, có chất lượng. Đây là một lĩnh vực quan trọng mà nhà nước phải có trách nhiệm chính, bên cạnh đó các tổ chức xã hội, cộng đồng và người dân cần tham gia, góp ý cho nhà nước xây dựng chính sách hiệu quả. Điều này đặc biệt cấp thiết khi nguồn ngân sách đang phải cân đối cho các ưu tiên phát triển khác nhau, và quá trình tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào cung cấp dịch vụ giáo dục và y tế ngày càng mở rộng.

Trên cơ sở một số kinh nghiệm quốc tế và dựa vào phân tích bối cảnh Việt Nam, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận vai trò của nhà nước, các tổ chức xã hội và các bên liên quan như cộng đồng, Doanh nghiệp trong việc cung cấp và giám sát triển khai dịch vụ công; qua đó Hội thảo sẽ đề xuất một số khuyến nghị mang tính thực tế nhằm đảm bảo mọi đối tượng người dân, đặc biệt các nhóm nghèo, yếu thế có thể tiếp cận được dịch vụ công có chất lượng.

Thời gian: 19 và 20 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Club, 76 Yên Phụ, Hà Nội

Thông tin về sự kiện và cách thức đăng ký.