Hội nghị Thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam (VEMA) lần thứ 11 năm 2019

Thời gian: Ngày 16-17/6/2019

Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt.

Hội nghị thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economists Annual Meeting – VEAM) là một sự kiện học thuật có uy tín được tổ chức hàng năm dành cho các nhà kinh tế học và các nhà nghiên cứu xã hội trên toàn thế giới chia sẻ các công trình nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm.

Các chủ đề nổi bật của năm nay sẽ là mối quan hệ và đánh đổi giữa kinh tế, môi trường và phát triển. Thông qua các công trình nghiên cứu sẽ là các lý thuyết, các mô hình phân tích và các gợi ý chính sách thúc đẩy sử dụng công cụ kinh tế nhằm thay đổi hành vi của người dân cũng như các công cụ quản lý kinh tế trong việc kiểm soát ô nhiễm, khai thác tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Một trong những chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận tại VEAM 2019 là giá trị hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam. Ngoài ra còn có những chủ đề liên quan đến môi trường sẽ được thảo luận trong năm nay sẽ là Năng lượng, Môi trường và Phát triển Kinh tế, bên cạnh các bài báo cáo phiên toàn thể về kinh tế học hành vi, đánh đổi giữa môi trường và phát triển, cũng như chi phí xã hội của khí carbon do các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trình bày và chia sẻ, thảo luận.

Chương trình hội thảo dự kiến: VEAM 2019 – Program Agenda

Chi tiết…

EfD Việt Nam