Báo cáo Hiện trạng đất đai ở khu vực Mê Công

Sau một quá trình dài nghiên cứu và tham vấn với hơn 100 chuyên gia về đất đai trong khu vực và trên toàn thế giới, CDE và MRLG vui mừng thông báo phát hành cuốn sách: State of Land ở khu vực sông Mê Kông.
Báo cáo nhấn mạnh các xu hướng chính chi phối các tranh chấp về đất đai hiện nay và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết để chuyển đổi.

Tóm tắt Báo cáo bằng 5 ngôn ngữ Mê Kông: Thái, Lào, Miến Điện, Việt Nam và Khmer.

Đọc tóm tắt Báo cáo

 

 

MRLG