Báo cáo: Hướng Tới Chuyển Đổi Nông Nghiệp Xanh ở Việt Nam : Chuyển Sang mô Hình Lúa Gạo Carbon Thấp

Báo cáo này tập trung vào việc thúc đẩy các hệ thống sản xuất lúa gạo carbon thấp ở Việt Nam. Có nhiều nguồn phát thải khí nhà kính (GHG) trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam, nó bao gồm dọc theo chuỗi giá trị và trong toàn bộ bối cảnh nông sản. Tuy nhiên, vì sản xuất lúa gạo là vô cùng quan trọng đối với quốc gia cũng như đối với việc giảm phát thải trong nông nghiệp, báo cáo này sẽ tập trung vào vào các hành động đã được biết đến mà có thể nhanh chóng được nâng cấp cùng với các hành động bổ sung khác nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ hệ thống sản xuất lúa gạo. 

Báo cáo này đánh giá các giải pháp nông học và các giải pháp khác để đưa ra phương hướng khả thi về mặt kinh tế cũng như kỹ thuật nhằm thúc đẩy sản xuất lúa carbon thấp. Một số phương án đã được thử nghiệm ở Việt Nam và cần phải được nâng cấp đáng kể ở cấp nông trại.

Báo cáo này xem xét những thách thức, các hành động thực tế và cải cách chính sách nhằm giải quyết những thách thức này đối với quá trình chuyển đổi carbon thấp (LCT) trong nền sản xuất lúa gạo của Việt Nam.

Xem và tải về báo cáo đầy đủ tại đây

Ngân hàng Thế giới