Đánh giá nhanh tác động KT&XH của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em và gia đình tại Việt Nam

Đánh giá nhanh này là một phần trong chương trình hỗ trợ toàn diện của UNICEF Việt Nam đối với Chính phủ Việt Nam trong việc cung cấp thông tin và bằng chứng cho công tác hoạch định chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã có tác động cả tích cực lẫn tiêu cực lên đời sống của trẻ em và gia đình thông qua nhiều phương diện kinh tế – xã hội khác nhau. Đối tượng trẻ em dễ bị tổn thương nhất là trẻ em trong gia đình nhập cư, ở nông thôn hoặc trong gia đình nghèo ở thành thị, nhóm dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, lao động không chính thức, người làm nông và người làm việc trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, gồm ngành du lịch, vận tải, may mặc và sản xuất.

Dù chính phủ đã tung ra gói trợ giúp xã hội để hỗ trợ những nhóm đối tượng bị tác động nặng nề nhất bởi đại dịch, nhưng trong một số trường hợp, rất khó để một số nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận được gói cứu trợ, nhóm này bao gồm người lao động không chính thức, doanh nghiệp nhỏ (những nhóm “bị bỏ sót ở giữa”) và gia đình có trẻ em.

Xem báo cáo đầy đủ bằng Tiếng AnhTiếng Việt.

UNICEF Việt Nam