Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2020

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Việt Nam (PAPI) là một công cụ giám sát chính sách nhằm đánh giá trải nghiệm và sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp trung ương và cấp địa phương trong quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công.

Với Báo cáo PAPI năm 2020, 14.732 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia khảo sát. Kể từ năm 2009, có tổng cộng 146.233 người dân Việt Nam trên toàn quốc đã được phỏng vấn trực tiếp về PAPI.

PAPI đánh giá trên 8 lĩnh vực: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Công khai, minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công, Cung cấp dịch vụ công, Quản trị môi trường, và Chính phủ điện tử.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây.