Các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

“Các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” do Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban dân tộc) và UN Women thực hiện, với sự tài trợ của Irish Aid. Tài liệu nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số một cách hiệu quả và toàn diện như Việt Nam đã cam kết thực hiện trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030.

Tải tài liệu

ĐSQ Ireland tại Việt Nam