Khuyến nghị chính sách Chuyển dịch năng lượng công bằng: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam.

Tài liệu khuyến nghị chính sách được xây dựng từ kết quả của chuỗi nghiên cứu về kịch bản phát triển điện và những yếu tố đảm bảo công bằng trong quá trình chuyển dịch sang phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam. Thông qua phân tích so sánh tác động của ba kịch bản phát triển nguồn điện tới năm 2030 của Việt Nam về việc làm, môi trường, các khía cạnh xã hội, an ninh năng lượng, chi phí đầu tư và chi phí sản xuất điện, kết quả cho thấy kịch bản chuyển dịch sang năng lượng sạch mang lại nhiều cơ hội hơn là rủi ro cho Việt Nam về cả kinh tế, xã hội và môi trường. 
Giải quyết bài toán lớn chuyển dịch năng lượng công bằng đòi hỏi sự đồng thuận giữa việc triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạch định chính sách về năng lượng và tiến hành thực thi từ cấp cơ sở. 08 kiến nghị được đưa ra để đảm bảo chuyển dịch năng lượng gắn với công bằng xã hội, không bỏ lại ai ở phía sau.

Link tải báo cáo:

Bản Tiếng Anh

Bản Tiếng Việt

GreenID Vietnam