Tóm tắt chính sách cho Việt Nam: Chỉ số Cam kết giảm bất bình đẳng năm 2020

Báo cáo Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng (CRII) năm 2020 đo lường đa chiều việc thực thi các chính sách nhằm giảm bất bình đẳng của 158 quốc gia trong các lĩnh vực bao gồm: dịch vụ công, thuế lũy tiến và các quyền lao động.

Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật về Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng, đứng thứ 2 trong ASEAN, và xếp hạng 77 trên tổng số 158 quốc gia.

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích giảm nghèo ấn tượng. Tuy nhiên, xu hướng bất bình đẳng gia tăng đang và sẽ đe dọa quá trình phát triển trong nhiều thập kỷ tới đây. Bất bình đẳng về kinh tế song hành với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội, tương quan với sự sụt giảm trong dịch chuyển xã hội và việc làm giữa các thế hệ.

Xem báo cáo tóm tắt tiếng Việttiếng Anh.

Oxfam Việt Nam