Pact Việt Nam bổ nhiệm Giám đốc mới

Pact Việt Nam thông báo Bà Đặng Thị Thanh Bình không còn làm việc cho Pact Việt Nam, và Bà Kanika Mannan đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Pact Việt Nam kể từ ngày 1/12/2017.

Email của bà Kanika Mannan: kmannan@pactworld.org.

Chi tiết

NGO Resource Center