Diễn đàn đa phương: Thúc đẩy Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập”

Thực hiện công tác tổng kết và đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, 10 năm thực hiện Nghị Quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hoàn thiện các
chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn quốc gia về “Thúc đẩy Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập” nhằm trao đổi tình hình xây dựng vàthực hiện luật pháp, chính sách về
bình đẳng giới ở Việt Nam và định hướng thúcđẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập

Chủ trì Diễn đàn: Lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Thời gian: 7h45 – 17h30 (thứ Tư), ngày 18 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, số 11 đường Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chi tiết

NGO Centre