Theo dõi tác động của COVID-19 với hộ gia đình và doanh nghiệp tại Việt Nam

Nhằm hiểu rõ tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam, một cuộc Khảo sát doanh nghiệp (BPS) đã được thực hiện để đánh giá các khía cạnh tác động khác nhau của đại dịch đối với doanh nghiệp, chiến lược điều chỉnh của họ và các hồi đáp chính sách công. Khảo sát doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện dưới sự giám sát của Ngân hàng Thế giới.

Để theo dõi các tác động về mặt kinh tế và xã hội đối với hộ gia đình trong đại dịch, Ngân hàng Thế giới đã thiết kế và thực hiện Khảo sát tần suất cao qua điện thoại đối với hộ gia đình Việt Nam về tác động của COVID-19. Dữ liệu theo dõi từ Khảo sát giúp tăng cường hiểu biết về đời sống hộ gia đình khi các biện pháp mở cửa sau phong tỏa được áp dụng, đồng thời cũng làm rõ những ảnh hưởng đối với các thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Việt Nam. Các cuộc khảo sát hộ gia đình do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) thực hiện, dưới sự giám sát của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin chi tiết…

Ngân hàng Thế giới