Chương trình Tầm nhìn Mekong 3.0

Sông Mekong có vai trò quan trọng về các mặt địa lý, kinh tế và chính trị trong khu vực. Chảy qua 6 quốc gia gồm Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam, con sông đã hỗ trợ phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế trong tiểu vùng, gồm nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, hàng hải và thương mại. Ngoài ra, sông Mekong còn là trung tâm của nhiều vấn đề xã hội và văn hóa, thường gặp tranh chấp về nhu cầu nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. 

Để hỗ trợ các quốc gia giải quyết các thách thức về nước và tài nguyên thiên nhiên tại khu vực sông Mekong, Ngân hàng Thế giới khởi động một chương trình mang tên Mekong Tầm nhìn 3.0 nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức để sử dụng tài nguyên tốt hơn và đề ra các định hướng mới cho hợp tác khu vực.

Đọc thêm về chương trình…

Ngân hàng Thế giới