Dự án Mekong 1000: Đăng ký cho kỳ học Tháng 10/2018

Đại học Kanazawa đã ký một Biên bản Ghi nhớ với Văn phòng Mekong 1000 (Đại học Cần Thơ) về việc tiếp nhận sinh viên thông qua Dự án Mekong 1000. Đây là một chương trình duy nhất miễn lệ phí, với thủ tục nộp đơn và quá trình chọn lựa thông thoáng.

Chương trình bắt đầu tiếp nhận đơn xin học bổng của dự án Mekong 1000 cho năm 2018.

Các ứng viên Việt Nam có thể đăng ký trực tuyến để nộp đơn từ ngày 11/12/2017 đến ngày 2/2/2018.

Chi tiết