Chủ quyền dữ liệu bản địa phát triển và được công nhận ra sao trong dữ liệu mở?

Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM), một trong những đối tác của OD Mekong tại Việt Nam mới đây đã xuất bản bài viết với tiêu đề “Chủ quyền dữ liệu bản địa phát triển và được công nhận ra sao trong dữ liệu mở?”

Quyền bản địa trong không gian công nghệ và dữ liệu mở là một khái niệm tương đối mới. Người ta định nghĩa Chủ quyền Dữ liệu Bản địa (IDS) là “quyền của người bản địa được quản lý việc thu thập, sở hữu và sử dụng dữ liệu về cộng đồng, con người, vùng đất và tài nguyên bản địa”, bất kể dữ liệu được lưu giữ ở đâu hoặc bởi ai. Từ cách hiểu trên, chúng ta có khái niệm cơ bản về dữ liệu mở và yêu cầu người dùng dữ liệu xem xét nghiêm túc cách sử dụng dữ liệu mở như một công cụ minh bạch, bảo đảm các quyền bình đẳng cho mọi người.

Bản hoàn chỉnh Tiếng AnhTiếng Việt:

Chi tiết thông báo

CIRUM