Quỹ Nghiên cứu Nhân học và Văn hóa kêu gọi nộp đề xuất

Quỹ Nghiên cứu Nhân học và Văn hóa của Diễn đàn hiểu về Việt Nam – UVF đang tìm kiếm các các ý tưởng nghiên cứu mới nhằm tìm hiểu các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của Việt Nam từ đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tìm kiếm giải pháp chính sách.

Quỹ sẽ ưu tiên tài trợ cho các nghiên cứu áp dụng phương pháp luận nghiên cứu nhân học và văn hóa.

Hạn nộp đề xuất nghiên cứu: 23h59, ngày 01/01/2018.

Chi tiết

Diễn đàn hiểu về Việt Nam