Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Dự thảo cụ thể hóa 13 nhóm chính sách đã được đánh giá tác động. Bên cạnh 07 chính sách ban đầu, dự án Luật sửa đổi sẽ bổ sung 06 nhóm chính sách mới, kèm theo Báo cáo đánh giá tác động của cả 13 chính sách. Dự thảo đã được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khoá XIV.

Xem toàn văn Dự thảo bằng tiếng Việt tại đây.