Họp Nhóm làm việc về quản lý thiên tai vào tháng 9 năm 2018

Cuộc họp Nhóm làm việc về quản lý thiên tai sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2018.
CHƯƠNG TRÌNH:
1. Thảo luận và đồng thuận về các khuyến nghị của DMWG về dự thảo Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Giảm thiểu rủi ro thiên tai
2. Cập nhật Thiệt hại/Mất mát/Phản ứng khẩn cấp từ các thành viên đến tỉnh Thanh Hóa về lũ lụt gần đây

Chi tiết