CSIP công bố báo cáo khảo sát: “Tác động của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp tạo tác động xã hội”

Báo cáo khảo sát “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới các doanh nghiệp tạo tác động và đánh giá nhu cầu hỗ trợ” do CSIP tổng hợp từ kết quả khảo sát 78 doanh nghiệp tạo tác động xã hội (DNTTĐXH) và qua một số cuộc trao đổi trực tuyến với các DNTTĐXH về tác động của đại dịch Covid-19.

Báo cáo cung cấp:

– Các kết quả chính của khảo sát, bao gồm: Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DNTTĐXH và các đối tượng yếu thế; Nhu cầu hỗ trợ của các DNTTĐXH

– Các đề xuất giải pháp: Nhóm hoạt động can thiệp; Phương án can thiệp; Phối hợp thực hiện và huy động nguồn lực

– Tổng quan về các doanh nghiệp tham gia khảo sát: Phân bố địa lý, lĩnh vực hoạt động,….

Xem báo cáo đầy đủ bằng tiếng Việt tại đây.

CSIP