Hội thảo “Hành vi cá nhân, biến đổi khí hậu và tính bền vững”

Các ứng viên được mời nộp đề tài nghiên cứu cho hội thảo “Hành vi cá nhân, biến đổi khí hậu và tính bền vững (IBCCS)” vào ngày 19 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng cho Toàn cầu hóa (CREAM – Đại học Rouen Normandy), và Viện Công nghệ Châu Á (AIT).

Thời hạn nộp giới thiệu đề tài là ngày 15 tháng 6 năm 2018 thông qua email conference@mdri.org.vn

Chi tiết

 

 

Bình Trần