Thư mời nộp đề xuất sáng kiến lần thứ nhất – Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp

Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF), tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm nộp ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN TÀI TRỢ lần thứ nhất tới Quỹ JIFF như thông tin dưới đây. Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ nhằm tăng cường xây dựng pháp quyền thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Nội dung của đợt kêu gọi nộp Đề xuất sáng kiến lần thứ nhất tập trung vào chủ đề bình đẳng giới và gia đình

Những đề xuất được chọn sẽ được tài trợ từ 1,4 tỷ – 2 tỷ đồng/đề xuất trong vòng 1 năm. 

Đề xuất sáng kiến được soạn theo mẫu bằng tiếng Việt (gửi kèm) gồm bản in và / hoặc bản mềm (gửi qua email theo địa chỉ: quyjiff@oxfam.org) được gửi tới Ban Thư ký quỹ JIFF trước 17h30, ngày 23/11/2018.

Chi tiết

Oxfam tại Việt Nam